home
bestelinformatie
privacy policy
algemene verkoopvoorwaarden
veilig bestellen
 
contact
Deze aanbieding is een samenwerking tussen de zustermaatschappijen BV Leerdam Crystal en BV Koninklijke Van Kempen en Begeer onder verantwoordelijkheid van BV Koninklijke Van Kempen & Begeer.
De algemene voorwaarden en privacy policy van BV Koninklijke Van Kempen & Begeer zijn dan ook op deze webshop van toepassing.
 
Algemene verkoopvoorwaarden
De algemene verkoopvoorwaarden van bv Koninklijke van Kempen & Begeer zijn van toepassing op verkopen middels de WEBWINKEL van BV Leerdam Crystal .

Definities
KvK nummer: 27115966
Adres: Postbus 170, 2700 AD Zoetermeer
BTW-nummer: NL0035.23.482.B01
 
Koper: Iedere natuurlijke persoon die via internet met bv Koninklijke van Kempen & Begeer een Overeenkomst sluit of met wie bv Koninklijke van Kempen & Begeer in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst tussen bv Koninklijke van Kempen & Begeer en Koper die middels een website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Producten: Alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
Order: Iedere opdracht van Koper, die wordt geplaatst via een website van bv Koninklijke van Kempen & Begeer.
 
1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle (web)aanbiedingen, van bv Koninklijke van Kempen & Begeer en Overeenkomsten met bv Koninklijke van Kempen & Begeer zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat Koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
Overeenkomsten ten behoeve van bv Koninklijke van Kempen & Begeer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bv Koninklijke van Kempen & Begeer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 31 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de
offerte is gedagtekend.
2.2. Alle aanbiedingen van bv Koninklijke van Kempen & Begeer zijn vrijblijvend en bv Koninklijke van Kempen & Begeer behoudt zich het recht voor om de prijzen alvorens het tot stand komen van de Overeenkomst te wijzigen.

 
 
3. Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van aanbod door Koper en het voldoen van Koper aan de daarbij gestelde voorwaarden. Uit het aanbod van bv Koninklijke van Kempen & Begeer blijkt wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.2. bv Koninklijke van Kempen & Begeer is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd
door bv Koninklijke van Kempen & Begeer, deelt bv Koninklijke van Kempen & Begeer dit aan Koper mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
4. Prijs en betaling
4.1. Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden voor het sluiten van de Overeenkomst aan Koper medegedeeld.
4.2. Betaling van de volledige koopprijs dient te geschieden door vooruitbetaling of door levering onder rembours. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen. De betaling kan plaatsvinden middels de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden, maar in ieder geval middels Creditcard of Overschrijving. Van Kempen & Begeer is niet verplicht te leveren zolang Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.3. Van Kempen & Begeer is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst met Koper een aanbetaling van maximaal 50% van de koopsom te verlangen. Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, dan is Van Kempen & Begeer gerechtigd voor iedere deellevering aanbetaling te verlangen.De betaling kan plaatsvinden middels de op de website aangegeven betalingsmogelijkheden, maar in ieder geval middels Creditcard of Overschrijving. bv Koninklijke van Kempen & Begeer is niet verplicht te leveren zolang Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.4. Bij buitengerechtelijke invordering is Koper - naast de koopsom en de wettelijke rente - buitengerechtelijke invorderingskosten verschuldigd, nadat bv Koninklijke van Kempen & Begeer de Koper schriftelijk tot betaling heeft gemaand en de vordering geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten hoogste vijftien procent van de hoofdsom met een minimum van 34,00 mits in redelijkheid gemaakt. Buitengerechtelijke kosten kunnen slechts in rekening worden gebracht indien een externe organisatie is ingeschakeld.
4.5. Indien door bv Koninklijke van Kempen & Begeer uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Koper uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal
karakter.
 
5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. Zolang Koper het totaal verschuldigde bedrag terzake van de Overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van bv Koninklijke van Kempen & Begeer.

6. Zichttermijn
6.1. Koper heeft het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, tenzij het Producten betreft die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper, persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen verouderen. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij bv Koninklijke van Kempen & Begeer worden afgeleverd. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kan bv Koninklijke van Kempen & Begeer de artikelen niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De rechtstreekse kosten van de retourzending komen voor rekening van de Koper.
6.2. Indien Koper reeds (een deel van) het verschuldigde bedrag uit hoofde van de Overeenkomst
heeft voldaan aan bv Koninklijke van Kempen & Begeer, zal bv Koninklijke van Kempen & Begeer dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen aan Koper terugbetalen.
 
7. Gebreken
7.1. Koper is verplicht om direct na ontvangst van de Producten nauwkeurig te controleren of de Producten voldoen aan de bestelling en of deze eventuele gebreken vertonen.
7.2. Indien blijkt dat de Producten niet voldoen aan de bestelling, of gebreken vertonen dient Koper dit direct schriftelijk of per e-mail aan bv Koninklijke van Kempen & Begeer te melden, gebruikmakend van de volgende contactgegevens: Postbus 170, 2700 AD Zoetermeer of: internetshop@royalleerdamcrystal.com onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. bv Koninklijke van Kempen & Begeer zal - indien is aangetoond dat Koper het artikel niet accepteert om gegronde redenen - het artikel vervangen, op haar kosten (laten) repareren of Kopers betaling ongedaan maken. bv Koninklijke van Kempen & Begeer neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
7.3. De Koper kan gevraagd worden te bewijzen dat de zaak bij bv Koninklijke van Kempen & Begeer is gekocht, bijvoorbeeld door overlegging van de factuur.
 
8. Retour zenden
8.1. Indien Koper iets terugstuurt aan bv Koninklijke van Kempen & Begeer, dient hij deze stappen te volgen:

Bij het retourneren van een dergelijk product moet u de volgende stappen volgen:
  • Stuur een e-mail naar internetshop@royalleerdamcrystal.com onder vermelding van uw klacht. LET OP: vermeld in het onderwerp van uw e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat u via e-mail hebt ontvangen.
  • Per mail krijgt uw een antwoord waarop op de klacht wordt ingegaan.
9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en bv Koninklijke van Kempen & Begeer, is bv Koninklijke van Kempen & Begeer niet aansprakelijk, tenzij bv Koninklijke van Kempen & Begeer hiervoor op basis van wettelijke bepalingen aansprakelijk is.
9.2. De administratie van bv Koninklijke van Kempen & Begeer geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met Koper in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op
tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.
 
10. Aflevering
10.1. bv Koninklijke van Kempen & Begeer zal leveringen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling afleveren. Indien het niet mogelijk is om de Producten binnen 30 dagen te leveren, bijvoorbeeld omdat de Producten tijdelijk niet op voorraad zijn, zal bv Koninklijke van Kempen & Begeer de Koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
10.2. De Koper is tot het moment van levering gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen 30 kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. bv Koninklijke van Kempen & Begeer zal in dat geval het door Koper reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, geheel terugbetalen.
10.3. Aflevering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
 
11. Overmacht
11.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bv Koninklijke van Kempen & Begeer in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van Kopers bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat bv Koninklijke van Kempen & Begeer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bv Koninklijke van Kempen & Begeer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
12. Geschillen en klachtafhandeling
12.1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Overeenkomst door bv Koninklijke van Kempen & Begeer, dienen direct te worden gemeld bij bv Koninklijke van Kempen & Begeer. Koper dient de klacht schriftelijk of per e-mail te melden bij bv Koninklijke van Kempen & Begeer, gebruikmakend van de volgende contactgegevens: Postbus 170, 2700 AD Zoetermeer of: internetshop@royalleerdamcrystal.com.
12.3. bv Koninklijke van Kempen & Begeer zal de klacht binnen 30 dagen afhandelen. Indien deze termijn niet haalbaar is voor bv Koninklijke van Kempen & Begeer zal zij de Koper daarvan op de hoogte stellen.
12.4. Indien de klacht niet onderling tussen bv Koninklijke van Kempen & Begeer en Koper kan worden opgelost, dan heeft Koper (naast bv Koninklijke van Kempen & Begeer) het recht om tegen betaling van 25 euro klachtgeld zijn klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Indien Koper (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.
12.5. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 
Royal Leerdam Crystal is een onderdeel van de Royal Delft Group